"Albesol" shpk eshte nje kompani private e specializuar kryesisht në sistemet elektrike, ato te automatizimit dhe kontrollit te proceseve industriale, konstruksion etj.

Kompania "Albesol" shpk ka nje experience te konsiderueshme ne instalimin e linjave elektrike, për tension të ulët, të mesëm dhe të lartë.

Gjatë viteve, kompania është zhvilluar në disa fusha kryesore: Projektim; Paneleve Elektrike; Instalimeelektrike TL,TM,TU

Sot kompania ka një game të gjerë të aktiviteteve:

Zhvillon dhe zbaton projektet inxhinierike ne fushen e energjitikes, automatizimit, Instrumentimit dhe Kontrollit ( I & C ) të proceseve të prodhimit;

Dizenjon, prodhon, dhe instalon panelete shpërndarjes elektrike TM dhe TU, panelet e kontrollit dhe automatizimit, panelematëse...etj

Pervec sistemeve te mesiperme, kompania ALBESOL shpk ofron zgjidhje te ndryshme ne fushen e  IT & T. Mund te permendim sistemet  e video-survejimit, akses - kontrollit, BMS etj te instaluara ne institucionet e rendesishme shteterore dhe ato private ( AKSHI, OST..etj) 

Produket dhe sistemet e ofruara nga Albesol shpk jane te vitevete fundit dhe shume te njohura ne gjitheboten (Schneider Electric, Pelco, SDMO,..).

Instalimet e reja elektrike

Kryen istalime elektrike dhe punon në riparimin dhe modernizimin e pajisjeve ekzistues edhe objekteve.

Kompania është e përfaqësuar dhe menaxhuar nga Dipl. eng. Artan Pulti.

Menaxhmenti ekzekutiv përbëhet nga profesionistë të kualifikuar me përvojë të gjerë profesionale. Ekipi është i ri me aftësi të provuar në zbatimin e zgjidhjeve të reja teknike.

Gjate gjithe periudhes qysh ne krijimin e saj  “Albesol shpk” eshte dalluar per përgjegjësi të larte, korrektësi dhe saktësi në punë. "Albesol" shpk ka fituar besimin e partnerëve të saj dhe të konsumatorëve, si dhe respektimin e konkurrentëve te saj .

Derjtuesi i kompanise është anëtari Dhomës Amerikane të Tregtisë dhe Industrisë, Dhoma e Inxhinierëve në Dizajn, Investime dhe ndërtim.

Në vitin 2008 kompania është një nga kompanitë më dinamike, sipas klasifikimit "Kapital", si pasojë e rolit të saj në rritje si një udhëheqës në fushën e automatizimit dhe kontrollit ne fushen elektrike.

 "Albesol" sh.p.k. eshte një kompani shqiptare ne nivelin Evropian, e mbrojtur me markën e tregut pan-evropian. Ajo është e certifikuar sipas standardeve ISO 9001/2008 dhe DNV 14001/2004

Politika e kompanisë dhe zona të reja të zhvillimit

Zgjerimi i mëtejshëm i kompanisë, rritja e kapacitetit të prodhimit, kualifikimi dhe specializimi i personelit teknik ekzistues dhe ofrimi i mundesive per talentet e rinj ne fushen teknike dhe ate menaxheriale. 

  • Aktivitet i ri i specializuar është mirëmbajtja e sistemeve të shpërndarjes TL, TM dhe LV, si dhe i linjave kabllore në nënstacione elektrike.
  • Teston dhe konfiguron panelet e ndryshme te kontrollit dhe automatikes ne aplikimet  SCADA, KNX..etj

Për rritjen e vetëdijes, njohurive profesionale të stafit dhe futjen me proceset e reja në fushat përkatëse dhe të prodhimit, stafi teknik merr pjesë në seminare, të organizuara nga kompanitë, furnizuesit e pajisjeve elektrike.

Çdo vit organizohet trajnim teorik dhe praktik në qendratë specializuara per aplikimet e ndryshme ne energjitike, industry, ..etj. 

Kualitet  pakompromis

  "Albesol" shpk

  • Ofron zgjidhje fleksibile sipas nevojave të klientit.
  • Jep dhe monitoron cilësinë e materialeve të dhëna.
  • Beson në marrëdhënie afatgjata me klientët dhe partnerët.
  • Ndan përvojën e saj dhe të mësojnë nga kontraktorët.
  • Kërkon zhvillim mjedisor të qëndrueshëm në biznes.
  • Ofron zgjidhje për menaxhimin e energjisë.
  • Siguron kushtet e punës, në përputhje me kërkesat e fundit.