ISO 14001

ISO 14001

Ndertimi, projektimi, rikonstruksioni dhe mirembajtja e objekteve civile e industriale (rruge,

ujesjellesa dhe kanalizime, ura e struktura betonarme, … etj), sisteme per prodhime dhe

shperndarje energjie te tensionit te ulet / mesem / larte, sisteme ngrohje dhe ftohje …. etj,

sisteme mekanike dhe elektromekanike. Tregtimi dhe mirembajtja e pajisjeve te ketvre

sistemeve. Prodhim dhe shitje te materialeve per tensionin e mesem dhe sherbime per

instalime elektrike.