Sistemi Modular AES

Sistemi Modular AES

Sistemi modular AES bazohet në një koncept të moduleve standarde për ndërtimin e paneleve te energjisë elektrike
. Përdorimi i pjesëve relativisht pak standarde është e mundur të ndërtohet një rrethim i vendosur nga një varg i
përbërësit standardë. Shkathtësia e sistemit modular e bën të lehtë dhe të shpejtë montimin dhe instalimin
panelet elektrike, si dhe për të zgjatur  ose modifikuar panelet ekzistuese.